Pravna podlaga

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)

V. POSTOPEK Z ZAHTEVO ZA OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

 

1. Prva obravnava kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev

 

56. člen 

(sprotno razreševanje nesporazumov in sporov)

 

(1) Če pacient neposredno med zdravstveno oskrbo izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca, se poskusi nesporazum z dodatnimi pojasnili ali ukrepi odpraviti takoj.
(2) Če pacient z dodatnimi pojasnili ali ukrepi ni zadovoljen, ga zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.


Prva obravnava pri izvajalcu zdravstvenih storitev

Kadar boste neposredno med zdravstveno oskrbo izrazili nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, Zakon o pacientovih pravicah predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. To pomeni, da se v primeru kakršnihkoli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil (Staša Melink, dr.dent.med., spec.čeljustne in zobne ortopedije, Kopališka ulica 7, 4240 Radovljica, tel.: 04 531 22 52, e-naslov: info@ortodontinja.si) in se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev. Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vas ta seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic: ZDRAVSTVENI ZAVOD ORTODONTIJA VALANT, dr. Maja Valant, Gosposvetska ulica 10 b, 4000 Kranj, telefon: 04 208 24 12,e-pošta: info@ortodontija-valant.si


Rok za vložitev prve zahteve

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite v 15. dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30. dneh po končani zdravstveni oskrbi. Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite po preteku rokov, vendar najkasneje v 3. mesecih. Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:

 • osebno ime
 • naslov
 • kontaktne podatke pacienta
 • opis domnevne kršitve
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. sodelavcih
 • čas in kraj domnevne kršitve
 • morebitne posledice domnevne kršitve
 • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.


Kako poteka obravnava prve zahteve

 • Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve:
 • zahtevi v celoti ugodi
 • napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo
 • napoti pacienta na pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljenje pravic iz zdravstvenega zavarovanja
 • ustavi postopek, če pacient zahtevo umakne
 • pisno povabi pacienta na ustno obravnavo.

 

Ustna obravnava

Če vas pristojna oseba povabi na ustno obravnavo, bo opravila pogovor z vami in udeleženim zdravstvenim delavcem oz. sodelavcem, ki lahko pojasni okoliščine obravnavane kršitve. Na pogovor se lahko povabi tudi drugega strokovnjaka, ki ima potrebna znanja s področja kršitve, lahko pa se opravi še pregled zdravstvene dokumentacije.
O poteku ustne obravnave se zapiše zapisnik. Namen ustne obravnave je predvsem sklenitev dogovora o načinu rešitve spora. Dogovor je sklenjen, ko ga podpiše pacient in pristojna oseba. Če dogovor o načinu rešitve spora ni sklenjen, se to navede v zapisniku.
Pristojna oseba vas mora poučiti o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.


Zastopnik pacientovih pravic za gorenjsko regijo:

 

Avgust Rebič

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Kranj

Gosposvetska ulica 12

4000 Kranj

E-pošta: avgust.rebic.ext@gov.si

 

Uradne ure:

sreda od 12:00 do 20:00

četrtek od 7:00 do 15:00

 

Tel.: 04 20 17 109